Procedura zapewnienia bezpiecznych higieniczno – zdrowotnych warunków pobytu w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Bytomiu 

– dokument pdf do pobrania

WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMIOLOGICZNE

Grupa dzieci wraz z nauczycielem i opiekunami przebywa w wyznaczonej stałej sali.

Do grupy dzieci przyporządkowani są Ci sami opiekunowie.

Powierzchnia przypadająca na 1 dziecko jest większa niż 1,5 m2.

Z sal usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.

Piłki, skakanki, obręcze itp. Używane do zajęć są dokładnie myte i dezynfekowane.

Dziecko nie przynosi do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

Sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę.

W miarę możliwości organizacyjnych, poszczególne grupy nie spotykają się np. różne godziny zabaw na dworze, rotacyjne spożywanie posiłków na jadalni.

Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni wynoszący 1,5 m.

Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający- odprowadzający dzieci do i z przedszkola zachowują dystans społeczny wobec pracowników, innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 1,5m.

Rodzice wchodzą do przestrzeni wspólnej – wiatrołap z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi. Rygorystycznie przestrzegane są środki ostrożności tj. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

Do przedszkola uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.

Dzieci do p[przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.

Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych wie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

Ogranicza się przebywanie osób trzecich w przedszkolu do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

Zapewniona jest szybka komunikacja z rodzicami telefoniczna, meilowa, na stronie internetowej, osobista po uzgodnieniu telefonicznym.

Zakupiony i używany jest termometr bezdotykowy, dezynfekowany po użyciu.

Pomiar temperatury ciała dziecka dokonywany jest za zgodą rodziców.

Dzieci manifestujące, przejawiające objawy choroby przebywają w izolatorium do czasu niezwłocznego przybycia rodzica/opiekuna w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.

Sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu i dezynfekcji.

 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 

Wszystkie osoby dorosłe wchodzące do przedszkola są zobowiązane do dezynfekcji rąk przy użyciu płynu dezynfekującego.Rodzice/opiekunowie dezynfekują dłonie przy wejściu lub zakładają rękawiczki oraz zakrywają usta i nos.

Wszyscy regularnie myją ręce wodą z mydłem. Dzieci myją ręce szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

Wykonywane są codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowej- poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączniki.

Dezynfekcję przeprowadza się zgodnie z zaleceniami producenta znajdującymi się na opakowaniu środka do dezynfekcji.

Pracownicy przedszkola są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej-jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, fartuchy z drugim rękawem. Do użycia np. podczas przeprowadzania zabiegów higienicznych.

W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zawieszone są instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, dezynfekowania rąk, nakładania i zdejmowania rękawic.

Na bieżąco prowadzona jest dezynfekcja toalet.

 

 

WYTYCZNE DLA BLOKU ŻYWIENIOWEGO

Dzieci korzystają z dystrybutorów wody pitnej pod nadzorem opiekuna.

Przy organizacji żywienia przestrzegane są warunki higieniczne wymagane przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego.

Wprowadzano zasad szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników i odległość stanowisk prac, utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych orasz sztućców.

Korzystanie z posiłków jest bezpieczne, w jadalni. Posiłki wydaje się zmianowo, po każdym posiłku czyszczone i dezynfekowane są blaty stołów i krzesła. Naczynia myte są w zmywarce dodatkiem detergentu i wyparzane w temperaturze 60ºC.

Do pracy w przedszkolu przychodzą osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Pracownicy w wieku 60 lat i powyżej zobowiązani są nosić maseczki zakrywające usta i nos oraz rękawiczki. Ograniczyć do minimum przebywanie w placówce.

Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia, zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować że mogą być zakażenia koronawirusem.

Obsza, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy gruntownie posprzątać i zdezynfekować powierzchnie dotykowe.

W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-COV-2na terenie przedszkola należy się stosować do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content